Микробиология фанидан, барча факультетлар учун

 1. Nizom-baholash-2016-2017
 2. Nizom-mustaqil-ish-2016-2017
 3. Ishchi-uquv-dastur-2016-barcha-fakultet
 4. kalendar-tematik-reja-kuzgi
Posted in Talabalar uchun | Leave a comment

Талабалар учун Умумий микробиологиядан ОН саволлари

Тиббий профилактика, даволаш ва тиббий-педагогика факультети талабалари учун умумий микробиология  булимидан оралиқ назорат саволлари

(Бактериология, микология, вирусология, микроб экологияси ва санитар микробиология).

 1. Бактериологиянинг асосий ривожланиш этаплари. Пастер ва Кох ғояларининг аҳамияти.
 2. Бактериологиянинг асосий ривожланиш этаплари. Мечников ва Эрлих ғояларининг аҳамияти.
 3. Микробиология ва иммунология фанининг Ўзбекистонда ривожланишига хисса қўшган олимлар (Греков, Самсонов, Ахмаджонов).
 4. Вирусологиянинг ривожланиш этаплари (Ивановский, Зильбер, Смородинцев, Чумаков,уларни ишлари).
 5. Микроорганизмлар таксономияси ва классификацияси
 6. Микробларнинг хозирги замон классификацияси. Тур тушуинчаси, биовариантлар, серовариантлар, фаговариантлар.
 7. Бактериялар морфологияси, уларни асосий текшириш усуллари.
 8. Замбуруғ морфологияси, тузилиши, бактериялардан фарқи.
 9. Хламидия морфологияси, тузилиши ва уларни аниқлаш усуллари.
 10. Бактериялар капсуласи. Уларни аниқлаш усуллари.  (бўяш усулининг кетма-кетлиги, м/о чизинг, қўзғатувчининг лотинча номини ёзинг, бўяшда йўл қўйиладиган хатоликлар)
 11. Грам усули ва унинг моҳияти. (бўяш усулининг кетма-кетлиги, м/о чизинг, қўзғатувчининг лотинча номини ёзинг ва бўяшда йўл қўйиладиган хатоликлар)
 12. Циль-Нельсон усули ва унинг моҳияти (бўяш усулининг кетма-кетлиги, м/о чизинг, қўзғатувчининг лотинча номини ёзинг ва бўяшда йўл қўйиладиган хатоликлар)
 13. Романовский-Гимзе усули ва унинг моҳияти. (бўяш усулининг кетма-кетлиги, м/о чизинг ва қўзғатувчининг лотинча номини ёзинг)
 14. Риккетсиялар морфологияси, уларни аниқлаш усуллари? (бўяш усулининг кетма-кетлиги, м/о чизинг ва қўзғатувчининг лотинча номини ёзинг)
 15. Нейссер усулида бактерияларнинг қандай структураси ўрганилади, усулнинг моҳияти. (бўяш усулининг кетма-кетлиги, м/о чизинг, қўзғатувчининг лотинча номини ёзинг ва бўяшда йўл қўйиладиган хатоликлар)
 16. Бактериялар хивчини: тузилиши, кимёвий таркиби. Уларни текшириш усуллари (бўяш усулининг кетма-кетлиги, м/о чизинг, қўзғатувчининг лотинча номини ёзинг)
 17. Спирохеталар морфологияси. Тузилиши ва уларни аниқлаш усуллари.
 18. Бактериялар киритмаси: кимёвий таркиби ва функцияси. Уларни аниқлаш усуллари (бўяш усулининг кетма-кетлиги, м/о чизинг, қўзғатувчининг лотинча номини ёзинг ва бўяшда йўл қўйиладиган хатоликлар)
 19. Бактерияларни субхужайравий формалари: протопластлар, сферопластлар, L-форма.
 20. Прокариот ва эукариотлар, прокариот  ва  вируслар ўртасидаги асосий фарқлар.
 21. Микроорганизмлар ультраструктураси – граммусбат бактерияларнинг хужайра девори, ва уларни текшириш усуллари.
 22. Граммусбат бактерияларнинг хужайра деворининг тузилиши ва кимёвий таркиби.
 23. Бактерияларнинг кимёвий таркиби.
 24. Бактерия хужайрасининг АГ.
 25. Пептидогликаннинг кимёвий тузилиши ва структураси.
 26. Суртма тайёрлаш этаплари. (кетма-кетлиги ёзинг)
 27. Оддий бўяш усули ва унинг моҳияти.
 28. Бактерияларнинг нафас олиши, уларнинг типлари.
 29. Бактерияларни кўпайиши. Стандарт шароитда бактерияларнинг кўпайиш тезлиги ва фазалари.
 30. Бактерияларда энергетик ва конструктив метаболизм .
 31. Озиқ муҳитлар: талаблари, классификацияси.
 32. Микроб ферментлари, уларни биохимик идентификацияда қўлланилиши
 33. Бактерияларни тоза культураси тўғрисида тушунча, штамм, клон.
 34. Аэроб бактерияларни тоза культурасини ажратиб олиш усуллари
 35. Қатъий анаэроб  ва  микроаэрофил бактерияларни тоза культурасини ажратиб олиш усуллари.
 36. Микроорганизмлар культурал хусусиятлари.
 37. Бактериялар патоген ферментлари ва уларни аниқлаш усуллари.
 38. Бактериялар токсини (тури ва фарқи)
 39. Экзотоксинлар тури ва уларнинг таъсири.
 40. Асептика тўғрисида тушунча. Асептик ва дезинфикцияловчи моддалар.
 41. Антисептика тўғрисида тушунча. Асептик ва дезинфикцияловчи моддалар.
 42. Физик факторларни  микроорганизмларга таъсир механизми. Стерилизация усуллари.
 43. Кимёвий факторларни микроорганизмларга таъсир механизми.Дизинфекция, дезенсекция ва дератизация.
 44. Бактериофаг. Ажратиб олиш, титрлаш ва амалиётда  қўлланилиши.
 45. Бактерия ҳужайраси билан фагни ўзаро муносабати. Мўътадил фаг. Лизогения ходисаси.
 46. Бактериялар генетик аппарати. Микроорганизларда ўзгарувчанлик, формаси: генотипик, фенотипик.
 47. Генетик рекомбинациялар: трансдукция, трансформация, конъюгация, транспозиция. Ген инженерияси.
 48. Бактерияларда хромосомага таллуқли бўлмаган генетик факторлар (плазмидлар, транспозон, Is фактор,  бактериофаглар).
 49. Генетика нима (хромосома, ген, мутаген)
 50. Бактериялар кўпайиш усуллари. (микроорганизм номи билан мисоллар келтиринг)
 51. Микроб антагонизми. Антибиотиклар, классификацияси ва олиниши.
 52. Микроорганизимларни антибиотикларга сезгирлигини аниқлаш усуллари. Минимал ингибиция концентрацияси (МИК) ва  терапевтик доза.
 53. Бактерияларнинг даволаш препаратларга чидамлилик хусусиятларини шаклланиш механизмлари. Антибиотикотерапия асоратлари.
 54. Санитар микробиологияни мақсади ва вазифаси. Санитар-кўрсаткич микроорганизмлар
 55. Ҳавони санитар-бактериологик текшириш  усуллари ва баҳолаш  критерийлари
 56. Ҳаво микрофлораси, ўрганиш мақсади ва усуллари.
 57. Сувни санитар-бактериологк текшириш  усуллари ва баҳолаш  критерийлари.
  (УМС, титр ва индекс, ичак бактериялар гуруҳи ).
 58. Сув микрофлораси. Текшириш усуллари.
 59. Одам танаси нормал микрофлораси. Физиологик ўсишда ва уларни патологик жараёнлардаги ахамияти.
 60. Ичак дисбактериози кечиши: келиб чиқиш сабаблари, асоратлари ва диагностикаси. Пробиотик даволаш-профилактик  препаратлар.
 61. Ичак микрофлораси ва унинг болаларда шакилланиш динамикаси. Болаларда ичак микрофлорасини шакилланишида она сутини аҳамияти.
 62. Нафас йўллари нормал микрофлораси. Текшириш усуллари.
 63. Одам териси нормал микрофлораси. Текшириш усуллари.
 64. Сийдик-таносил аъзолари микрофлораси. Текшириш усуллари.
 65. Одам ОИТ нормал микрофлораси. Физиологик ўсишда ва уларни патологик жараёнлардаги ахамияти.
 66. Вирусларнинг хозирги замон классификацияси. Вирион, вирус ва прион тушунчалари.
 67. Вирусларнинг структураси (капсид, суперкасид, капсомерлар), симметрия типлари.
 68. Вирусларнинг ҳужайрадаги репродукцияси, кўпайиши.
 69. Вируслар ҳужайра билан ўзаро муносабатларини типлари (продуктив, абортив, интеграцион).
 70. Вирусларни ўстириш усули. Вирусологик текширишдан олдин биосубстратларни бактериал деконтаминация усуллари.
 71. Вирусларни лаборатория шароитида ўстириш усуллари.
 72. Вирусология амалиётида қўлланиладиган ҳужайра культуралари, олиниш принциплари.
 73. Вирусли юқумли касалликларни лаборатория диагностикасининг умумий принциплари.
 74. Патоген вирусларни индикация ва  идентификация қилиш усуллари.
 75. Инфекция тушунчасига таъриф беринг, ва уларни келиб чиқиш шароти
 76. Микроорганизмлар вирулентлик хусусиятлари?
 77. Патогенлик хусусиятларини намоён қилувчи факторларни сананг?
 78. Эпидемик жараён нима ва унинг қандай кўринишларини биласиз?
 79. Юқумли касаллик даврларини сананг.
 80. Юқумли касаллик формаларини айтинг
 81. Инфекциянинг макроорганизмга ўтиш йўллари қандай бўлади
 82. Юқумли касалликларга қандай ташхис қўйилади?
Posted in E'lonlar, Talabalar uchun, Yangiliklar | Leave a comment

«НАВРЎЗ БАЙРАМИ»га бағишланган тадбир бўлиб ўтди

Без-имени-1

22.03.2016 куни Тошкент тиббиёт академиясининг Микробиология, вирусология ва иммунология  кафедрасида «Наврўз байрамига» бағишланган тадбир бўлиб ўтди.

Тадбирни кафедра мудири профессор Нурузова З.А. очиб берди: Кафедра ҳодимларини ва талабаларини “Наврўз” айёми билан қутлади ва бошловчиларга тадбирни олиб бориши учун таклиф қилинди.

Хуш келдинг Наврўзим Ўзбекистонга
Хуш курдик бойчечак бодом гулларинг.
Истиқлол юз очган ота маконга
Анворлар ташийди тоза елларинг…

Президентимизнинг ташаббуслари билан 2016-йил “Соғлом она ва бола” йили  деб ном олиши биз ёшларни жуда қувонтирди. Соғлом оиладангина соғлом, хар тарафлама етук, комил фарзандлар дунёга келади, тарбия топади. Биз ёшлар бўлғуси ота-оналар сифатида хозирдан соғлом оила барпо этишга чуқур эътибор билан юзланишимиз ва тенгдошларимиз ўртасида соғлом мухитни шакллантиришга алохида эътибор қаратишимиз лозим. Она диёримизда фасллар келинчаги баҳор кезмоқда, табиат уйғонмода. Борлиқдаги яшариш, янгиланиш озод ва обод Ватанимизга Наврўзи олам кириб келаётганидан дарак беради. Эзгулик, муҳаббат хайр-у саховат шафқат ва шафоат айёми қалбларга олам-олам сурур, янги-янги орзу хаваслар бахш этади. Юртимиз тинч ва осойишта, халқимиз сиҳат-саломат ва бардам, салмоқли ютуқлари мўл-кўл орзулари, эзгу тилаклари-ю ниятлари ила Наврўзга қадам қўймоқда.

      Иштирокчилар ўзларининг “Наврўзга” атаб ёзган шеьрларини ўқиб бердилар, ўзбек халқ лапарларидан айтиб бердилар ва ўз чиқишлари билан томошабинларни ўзига чорладилар.

Тадбир сўнгида кафедра ҳодимлари ва талабалар эсдалик учун расмга тушдилар.

Posted in Ma'naviy-ma'rifiy ishlar, Yangiliklar | Leave a comment

“Уруш ва мехнат фахрийлари республика пансионати”даги тадбирдан

19.03.2016 куни Тошкент тиббиёт академияси “Микробиология, вирусология ва иммунология” кафедраси ходимлари  Олмазор тумани “Уруш ва мехнат фахрийлари республика пансионати”да яшовчилар билан биргаликда «НАВРЎЗ БАЙРАМИ»га бағишланган тадбир ўтказишди.

Бахорнинг энг чиройли айёмларидан бири, янгиланиш, ёшариш байрами «НАВРЎЗ» Ўзбекистоннинг барча туман ва шахарларида кенг нишонланади. Шу жумладан Тошкент тиббиёт академияси “Микробиология, вирусология ва иммунология” кафедраси ходимлари Олмазор тумани “Уруш ва мехнат фахрийлари республика пансионатида” яшовчилар билан биргаликда байрамларни нишонлаш яхши одатга кирган. «НАВРЎЗ» байрамини хам кафедра ходимлари пансионатда яшаб келаётган нуроний отахон ва мунис онахонлар, шунингдек пансионатда хизмат қилиб келаётган раҳбарлар ва ходимларлар билан байрамни нишонлади. Тадбирда Тиббиёт академиясининг талабари хам ўз чиқишлари, қўшиқ, лапар, ўзларининг шеърлари, саҳна кўринишлари ва рақслари билан байрамга ўзгача чирой ва файз киритдилар ва нуронийларни даврага чорлаб вақтни мазминли, қизиқарли ўтказишда ўз хиссаларини қўшди. Айниқса томошабинлар, талабаларнинг шоирлик маҳорати ва саҳналаштирилган кўринишларга махлиё бўлиб қолишди. Кафедра ҳодимлари томонидан тайёрланган совғалар қарияларга байрам муносабати билан топширилди. Тадбир юқори кайфият ва хурсандчилик шукухида ўтди.

       Тадбир сўнгида кафедра ҳодимлари ва Олмазор тумани уруш ва мехнат фахрийлари республика пансионати рахбарлари, талабалар эсдалик учун расмга тушдилар.

Posted in Ma'naviy-ma'rifiy ishlar | Leave a comment

“Аёл борки – олам мунаввар” номли тадбир бўлиб ўтди

Без-имени-1

04 март куни “8-март – халқаро хотин-қизлар куни” муносабати билан ТТА Тиббий – профилактика факультети маънавият ва маърифат бўлими, ТТА Микробиология, вирусология ва иммунология кафедраси билан биргаликда “Аёл борки – олам мунаввар” номли тадбир бўлиб ўтди. Continue reading

Posted in Ma'naviy-ma'rifiy ishlar | Leave a comment

ОСКЭ саналари

21-22.01.2016 леч фак учун ОСКЕ.
25.01.2016 мед.пед ОСКЕ.
26.01.2016 ОМХ ОСКЕ.

Posted in Yangiliklar | Leave a comment

Маънавий-маърифий ишлар бўйича йиллик ҳисобот

image001Тошкент Тиббиёт Академиясининг микробиология, вирусология ва иммунология кафедрасининг 2014/2015 ўқув йили режасидаги маънавий- маърифий ва тарбиявий ишларнинг йиллик ҳисоботи
Continue reading

Posted in Ma'naviy-ma'rifiy ishlar | Leave a comment

Оралиқ назорат саволлари. 2015-2016 ўқув йили, V семестр

Хусусий микробиология бўйича даволаш ва тиббий профилактика факультети талабалари учун оралиқ назорат саволлари. 2015-2016 ўқув йили, V семестр. Continue reading

Posted in Talabalar uchun | 2 Comments

Oraliq savollar

Тиббий профилактика, тиббий-педагогика ва даволаш факультети талабалари учун умумий микробиология  бўлимидан оралиқ назорат саволлари Continue reading

Posted in Talabalar uchun | 2 Comments

ТТА Микробиология, вирусология ва иммунология кафедрасининг маънавият ва маърифат ишлари бўйича 2015-2016 ўқув йилида ўтказиладиган ишлар режаси.

№/п Мавзулар Сана Ўтказилган жой
ва масъул шахс
1) Йиллик иш режасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлатиш Сентябрь Кафедранинг маърифат ва маьнавият ишлари бўйича маьсул.
2) Факультет ва институт маънавият ва маърифат йиғилишларида мунтазам иштирок этиш. Йил давомида Академияда, маънавият ва маърифат бўлимларида
3) Мураббийларни иш режасини тузиш Сентябрь Кафедра, гурух мураббийлари
4) “1 сентбрь Мустақиллик куни”
Узбекистон Республикасини 24 йиллиги.   Continue reading

Posted in Ma'naviy-ma'rifiy ishlar, Yangiliklar | Leave a comment