Xush kelibsiz

Бизнинг кафедра хақида билганингиз сари кафедрада фаолият юритувчи ходимлар ва кафедра билан яқинроқ танишиш имкони туғилади.

Умид қиламизки, сизнинг ташрифингиз фойдали бўлади. Сиз билдирган талаб ва таклифларни ҳурмат билан инобатга оламиз.

4 Comments

хозиргача сирли мавзу…психогения натижаси.. шахс(диссоциатив) бузилиши…..5050бдаволаш …..###

photo_2016-12-17_18-30-38 photo_2016-12-17_18-31-39 photo_2016-12-17_18-32-03

Leave a comment

Ўзбекистон президенти сайловлари ва ..янги президентнинг Мирзиёев Шавкат Миромонович дастури….. мавзусидаги маънавият соати……..

1 8 11 111 1111

Leave a comment

хамон актуал хисобланиб келувчи хар бир инсонга яқин бўлган ………..стрессли бузилишлар#### 505 даволаш………….

11 111 1111

Leave a comment

30.11.16………. онг бузилиши мавзуси ……………. семинар 504 а гурух

IMG_20161130_111929IMG_20161130_093319 IMG_20161130_110439 IMG_20161130_110441 IMG_20161130_110512 IMG_20161130_110647

Leave a comment

29/11/16 ……………………. нахотки ва нихоят …………..(яхши манода)табриклаймиз!!!

223023479_128192 223031410_132788 223033394_131606Ушбу кун кафедра мудири Ашуров З.Ш.тиббиёт фанлари доктори даражаси учун  ўз илмий ишларини ёқладилар!!!!!!!!!!!!!!!!. кафедра ходимлари бундай қувончли натижа билан чин дилдан табриклайди ва келажакда   бунданда улкан зафарлар тилаб қолади.

Leave a comment

бугунги семинар мавзуси #интеллектнитекширишусуллари# бўлиб 503 с гурух талабалари унинг даражасини ўз курсдошларида текширдилар…………. ваааа

IMG_20161128_140304IMG_20161128_134213IMG_20161128_134005IMG_20161128_121312IMG_20161128_120928IMG_20161128_120915

Leave a comment

талабалар – хотирани яхшилаш учун нима ичиш керак саволига- фақат ўқиш, такрорлаш ва амалда бажариш деб жавоб берган 5 курс даволаш факультетининг семинари……………

IMG_20161126_115640IMG_20161126_115626IMG_20161126_115354

Leave a comment

даволаш факультети ОН га тайёргарлик учун назорат саволлари…………….

Рухий касалликларда беморларни текшириш мавзусига оид тест саволлари:

1. Рухий бузилиши булган бемор билан ишлашни бошлаш- да шифокор томонидан кулланиладиган текшириш усули: *объектив маълумотларини олиш; “”профессионал суров ва курув; *клинико-динамик кузатув; стандартлаштирилган бахолаш шкалалари: ЭЭГ, КТ, ЯМР, бош суяги рентгенографияси; Лаборатория анализлари.

2. Психиатрик стационарга ёткизиш учун курсатмалар: *агрессияга мойил булган маниакал холат; *рухий беморнинг жамиятга карши хатти-харакатлари неврозлар; тугма аклли заифлик: *суицидал фикрлар ва харакатлар; олигофренсимон дефектли. 3. Психиатрик стационарга ёткизиш учун курсатмалар: *агрессияга мойил булмаган маниакал холат овкатдан захарланиш васвасаси, овкатдан бош тортиш; неврозлар; тугма акли заифлик. * императив галлюцинациялар; * кататоник ступор.

4. Кайси касалликларда овкатдан бош торгиш кузатилади: *анорексия; *депрессив синдром; *кататоник ступор; маниакал синдром; гебефреник синдром; псевдодеменция.

5. К,уйидаги \олатларнинг кайси бирида социал хавфли ва суицидал хулк кузатилади: деменция; *патологик аффект; к^нгли б^шлик; *ажитирланган депрессия; апатико-абулик холат; *дисфория хуружи;

6. Ш ошилинч госпитализация учун к^рсатмалардан бири: *ажитирланган депрессия; психорганик синдром; *кататоник кузгалиш; обсессив синдром; олигофрения имбециллик даражасида.

Идрок бузилишлари буйича тест саволлари

1.Чин галлюцинацияларнинг клиник хусусиятларини курсатинг: *реал образлар билан ухшашлик; зуравонлик ва уюштирилганлик хисси билан ухшашлик; *бемор танасидан ташкари, атрофида, рецепторларни сезиш чегарасида проекцияланади; *беморнинг хулк,-атвори галлюцинатор образлар мазмунига мос келади; *сезги анализаторлари сферасида проекцияланади: тана ичида ёки оптик горизонтдан узок,да; бемор ишонадики, галлюцинатор образлар атрофдагилар томонидан идрок килинади.

2.Сохта галлюцияналар клиник хусусиятларини курсатинг: реал образлар билан ухшашлик; *зуравонлик ва уюштирилганлик хисси билан ухшашлик; *бемор танасидан ташкари, атрофида, рецепторларни сезиш чегарасида проекцияланади; *сезги анализаторлари сферасида проекцияланади: тана ичида; *купрок эндоген психозларда учрайди; *купинча васваса билан бирга кечади.

3. Психосенсор бузилишларига кирувчи бузилишни курсатинг: *макропсия; *сенестопатия; *микропсия; *метаморфопсия; *парестезия; *парамнезия.

4. Иллюзия хилини курсатинг: *физик; *сенестопатия; *вербал; *парейдолик; *парестезия; *парамнезии.

5. Иллюзияларга хос: *ёлгон, хато идрок этиш; *танк,идий муносабат; *алмашинган холдаги идрок; *буюмлар шакли ва хажмини бузилган холда идрок этиш; *реал объектнинг билиши; *ихтиёрига к^ра юзага келиши; *купинча к;уркув холатида юзага келади.

Хотира бузилишлари мавзуси буйича тест саволлари

1. Корсаков синдроми учун куйидаги симптомлар хос: *конфабуляция, сохтареминисценция; *пиромания; *фиксацион амнезия; *дисфория; *ретроград амнезия;

2. Парамнезия турлари: *стационар амнезия; *конфабуляциялар; *ривожланиш амнезия; *сохтареминесценция; *фиксацион амнезия; *криптомнезия.

3. Корсаков синдромида амнезиянинг к,айси тури учрайди: *кучайиб борувчи; *антероград; *ретроград; *тула амнезия; *фиксацион;

4. Амнезия к,уйидаги холларда кузатилади: *бош мия органик патология; *катта тутканок;; *маниакал депрессив психоз; *шизофрения; *невроз. *онг бузилишларида.

5. Корсаков психозига хос: “”галлюцинация ва васваса; *парам незиялар; *амбулатор автоматизмлар; *вак,тга нисбатан адашиш; *неврологик бузилишлар (полиневрит); *фиксацион амнезия.

Фикрлаш бузилиши мавзусига оид тест саволлари

1.Таффакур бузилишларига хос: *щперрунг; ^персеверация; *криптомнезия; ^каталепсия; ^резонерлик; *гипомнезия.

2. Ипохондрик васвасада бемор шундай деб хисоблайди: *унда огир касаллик; *уни угирлашмокчи; *у жиноятчи; ’”уни захарлашмокчи; . Кунинг касаллигини хеч ким тушуна олмайди.

3. Шизофренияга хос булган фикрлаш бузилишини курсатинг: *персеверация; *символизм; *аутизм; *куюшк,оклик; *резонерлик.

4.ЁПИШКОК, шубхалар учун куйидагилар хос: * уларнинг носогломлигини тушуниш, уларга танк.идий му­ носабат; *беморнинг ихтиёридан ташкари юзага келади; ташки кучлар таъсирида юзага келади; *бир марта текширилгандан сунг беморнинг тинчланиши; ту^ри ва аник бажарилганлигига шуб^аланиш; хаёл, шуб^аларни бошкара олиш кобилияти.

5. Фикрлашнинг патологик батафсиллиги куйидаги касал- ларда кузатилади: *эпилепсия; *бош мия органик патология; оддий шизофрения; гебефренйк шизофрения; кататоник шизофрения; * бош мия жаро\атида.

6. Васваса куйидаги бузилишда асосланган: *патологик заминда асослаш; * танкид йук; борликни логик билиш; борликни талкин этиш; объектив вазиятнинг тизимлашиши; * беихтиёр юзага келади.

7. Кандинский – Клерамбо синдроми учун хос: *таъсир васвасаси; *псевдогаллюцинация; псевдоременесценция; *рухий автоматизмлар; каталепсия; трансамбулатор автоматизм.

8. Патологик батафсиллик кайси нозологияда кузатилади: тотал деменция; шизофреник; олигофрения; *эпилепсия; *бош мия жаро^ати асоратлари; *бош мия органик патологиясида.

8-БОБ ХИССИЁТ ИРОДА ВА ХАРАКАТ

1. Депрессив синдром учун хос: * тафаккур жараёнларининг секинлашуви; рухий ривожланишнинг ортда колиши; жисмоний ривожланишнинг секинлашуви; идрок бузилишлари; *кайфиятнинг пасайиши; *физик иш кобилиятини пасайиши.

2.Куйидаги симптомлардан кайсилари депрессив синдром таркибига киради? ута тартибсеварлик, ассоциатив жараёнларнинг тезлашуви; пасайган кайфият, театрал интонация; *пасайган кайфият, кайгуга берилиш; ^интеллектуал тормозланганлик; *мотор тормозланганлик, гиподинамия

. 3. Кататоник синдром уз ичига куйидаги симптомларни олади: * капюшон симптоми; *хартум симптоми; прогрессивланувчи амнезия; сохтареминесценция; *эмбрион холати; Липман симптоми.

4. Кататоник синдромга хос: *эмбрион холати; *каталепсия; конфабуляция; *негативизм; обсессия; эйфория.

5. Кататоник кузгалишдаги бемор нутцида кузатилади: * патетиклик ва демонстративлик; *вербигерация; ^персеверация; резонерлик; * эхолалия; апатия.

Leave a comment

“Хотира, диққат, интеллект” мавзуси бўйича амалий машғулотларга тайёргалик учун саволлар мажмуаси. ………………

 

 1. “Хотира”га таъриф беринг.
 2. Хотира функцияларини санаб ўтинг.
 3. муваффақиятли эслаб қолиш шартларини айтинг.
 4. Хотира турларининг таснифини беринг.
 5. Хотира патологиясига нима киради?
 6. Хотиранинг миқдорий бузулишларига нима киради?
 7. Хотиранинг сифатий бузулишларига нима киради?
 8. Қайси амнезия тури Рибо қонунига киради?
 9. Амнезия қайси синдромлар структурасига киради?
 10. гепермнезия кузатилиши мумкин бўлган нозологияларни санаб беринг.
 11. Корсаков синдромининг структурасини кўрсатинг.
 12. Корсаков психозининг структурасини кўрсатинг.
 13. Корсаков синдроми структурасида қанақа амнезия тури учрамайди?
 14. Қайси патологияда прогрессивланувчи аамнезия учрайди?
 15. Диққат турлари.
 16. Диққат хусусиятлари.
 17. Диққат бузулишлари.
 18. Олигофрения сабаблари.
 19. Олигофрения даражалари.
 20. Дебиллик даражасидаги олигофрения учун нима характерли?
 21. Имбециллик даражасидаги олигофрения учун нима характерли?
 22. Идиотия даражасидаги олигофрения учун нима характерли?
 23. Қандай нозологияларда лакунар ақли заифлик учрайди?
 24. Қандай нозологияларда тотал ақли заифлик учрайди?
 25. Лакунар деменцияга хос.
 26. Тотал деменцияга хос.
 27. Вазиятли масала:
  1. Бемор 61 ешда, узок йиллардан бери куп спиртли ичимликлар истеъмол килади, 2 марта «ок алахлаш» утказган, охирги йилларда вино ичади, кам микдорига маст булади, кийинчилик билан юради, «оеклари ушламайди». Неврология булимига госпитализация килинди. Касалхонага тушганда: сана, ой, йилни билмайди, даволовчи шифокорнинг исми, узининг палатасини эслай олмайди, узини уйда деб билади, булимда булса хам, эрталаб устахонада булганини эътироф этади.

   

  1. Бемор К. 74 ешда, инсульт утказган, оекларида фалажлик, 20 кун стационарда даволанган, урнидан турмайди. Айтишича, кеча кун буйи устахонада ишлади. Руҳий патологияни квалифицикация қилинг:
  • Антероград амнезия
  • Ретроград амнезия
  • Конфабўляциялар
  • Псевдореминесценциялар*
  • Криптамнезиялар

   

  1. Бемор 38 ешда, 2 йил олдин огир бош мия травмасини утказган, бир неча сутка хушсиз етган, калла суяги трепанацияси утказилган. Касалхонадан чиккач, бетартиб, паришонхотир, ишлай олмайдиган булиб колган, касбий куникмалари йуколган, танкид ва ориентировкани йукотган.

   

  1. Бемор 17 ешда, куп фарзандли оилада 10 та фарзанддан 5-чи булиб тугилган, отаси алкоголь куп истеъмол килади. 2 ешдан бошлаб юрган, 4 ешдан гапира бошлаган, Укиш ва езишни билмайди. Фикрлаши конкрет, абстракт фикрлаш ривожланмаган. Маколлар маъносини тушунмайди, тушунарсиз гапиради, уйда хеч нима килмайди, онаси ердамида кийинади.

   

 

Leave a comment

хиссиёт патологиясини аниқловчи тест …………………….

Posted in Yangiliklar, Yangiliklar | Leave a comment